Οι πιστοποιήσεις είναι η επιβεβαίωση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις διεθνών προτύπων, προδιαγραφών ή κανόνων.

Το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και η αξιοπιστία της Digicall, τεκμηριώνεται από μια σειρά από πιστοποιητικά, όπως:

ISO 9001 Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας
ISO 14001 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
ISO 27001 Σύστημα Ασφάλειας Δεδομένων & Πληροφοριών
ISO 45001 Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
5/5

Πέραν των πιστοποιήσεων, η Digicall έχει ήδη αρχίσει την ενσωμάτωση πρακτικών για την ικανοποίηση των κριτηρίων ESG. 

Στηρίζει την απομακρυσμένη εργασία για την μείωση των μετακινήσεων και την μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Στηρίζει την ισότητα αμοιβών μεταξύ των φύλων έμπρακτα, μια που δεν υπάρχουν αποκλίσεις στις αμοιβές λόγω φύλου.

Συμμετέχει σε μια σειρά από δράσεις σχετικές με:

το περιβάλλον,

την υποστήριξη ΑμεΑ,

την προσαρμογή και ενσωμάτωση μεταναστών μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και

την φροντίδα αδέσποτων ζώων.

λουλούδι σε παλάμη